Видатні люди


Захарчук Андрій Савович

доктор юридичних наук, професор
Народився 14 червня 1959 року на Рівненщині.
В 1966 році пішов в перший клас Зірнівської восьмирічної школи Березнівського району. У 1976 році закінчив Рівненську середню школу - інтернат № 2.
Після цього працював учнем-токаря, токарем Рівненського заводу високовольтної апаратури, автослюсарем Березнівської автоколони Костопільського АТП – 17032.
З 1977 по 1979 рр. – служив в Збройних Силах СРСР.
З 1980 по 1985 рр. – студент історичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка.
Після закінчення університету був направлений за розподілом до Сумської філії Харківського сільськогосподарського інституту.
Закінчив аспірантуру при Київському інституті народного господарства ім. Д. Коротченка.
У 1991році в Київському державному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.
Рішенням Вченої Ради Сумського сільгоспінституту від 28 березня 1994 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі історії України і соціально – філософських дисциплін.
З 1997 року – зав. кафедри українознавства Сумського державного аграрного університету.
З листопада 2008 року  - в. о. зав. кафедри державно – правових дисциплін та українознавства СНАУ.

З 2010 по 2014 рр. – професор кафедри правознавства Севастопольського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.
Автор 3 монографій, 3 ( у співавторстві ) навчальних посібників з грифом  МОН України та 68 публікацій, з яких наукового та 9 навчально-методичного характеру.
Викладає наступні навчальні дисципліни:
-          історія України;
-          історія української культури;
-          основи правознавства;
-          політологія;
-          основи міжнародного права.
Напрямки наукових досліджень:
-          проблеми правової культури;
-          аграрна історія.

Наукові статті

1. Захарчук А.С. Державна концепція в програмах політичних партій України початку ХХ століття. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №4. – С. 16 – 27.
2. Захарчук А.С. Національне питання в програмах політичних партій і течій Росії початку ХХ століття. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №5. – С. 16 – 23.
3. Захарчук А.С. Теоретико – правові засади вітчизняного державотворення. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №1. – С. 11 – 21.
4. Захарчук А.С. Матеріали засідань Української Центральної Ради як джерело дослідження її державотворчої діяльності: до проблеми відносин з Тимчасовим урядом. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №3. – С. 23 – 33.
5. Zakharchuk A. Polish national liberation movement as a factor of state independence formation in Ukraine ( XIX-XX centuries ). // Journal of Modern Science, 1/2 /2006, II Year. – P. 25 - 29. 6. Захарчук А.С. Політична система сучасної України: становлення, розвиток та особливості трансформації. // Юридична Україна. – 2006. - №4. – С. 26 – 29.
7. Захарчук А.С. До проблеми формування і становлення радянської політичної системи. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2006. – С. 75 – 79.
8. Захарчук А.С. Ґенеза моделі національної державності періоду Української революції (лютий 1917 – січень 1918 рр.). // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 34. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2006. – С. 565 – 571.
9. Захарчук А.С. Аграрне законодавство Центральної Ради в контексті вітчизняного державотворення. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - №8. – С. 22 – 27.
10. Захарчук А.С. До проблеми становлення ідеї української державності: дослідження феномена крізь призму політичної антропології. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 37. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2008. – С. 122 – 126.

Тези доповідей на міжнародних науково – практичних конференціях

1. Захарчук А.С. Концепція державного суверенітету в політико-правовій доктрині Нового часу // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (6 - 22 квітня 2004 року). – Суми: ВАТ “СОД”, вид. “Козацький вал”. - 2004. - С. 535.
2. Проблеми державності в програмах політичних партій України періоду Першої світової війни. // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (6 - 22 квітня 2004 р.). – Суми, “Сумська обласна друкарня”, Видавництво “Козацький вал”, 2004. – С. 485 - 486.
3. Захарчук А.С. Національне питання в програмах політичних партій і течій Росії початку ХХ століття. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - №5. – С. 16 – 23.
4. Захарчук А.С. Концепція державного суверенітету в політико – правовій доктрині Нового часу. // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (5 - 21 квітня 2005 р. ). – Суми, ВТД “Університетська книга”, 2005. – С. 535.
5. Захарчук А.С. Сумщина в період останньої діяльності Центральної Ради // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – С.87 - 91.
6. Захарчук А.С. Слобідська Україна до проблеми державно – правового – становища // Гуманітарно – економічні дослідження. Т.3. – Зб. наук. праць, - Миколаїв – Одеса, ТОВ ВД, 2006, - С.49-52.
7. Захарчук А.С. До проблеми становлення політичної системи сучасної України. // Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (4 - 20 квітня 2006 р. ). – Суми, ВТД “Університетська книга”, 2006. Ч. ІІ. – С. 540.
8. Захарчук А.С. Проблеми правової культури українського селянства в контексті вирішення аграрного питання періоду Центральної Ради. // Аграрний форум – 2006: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції (25 - 29 вересня 2006 р., Суми, Україна) – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – С. 304-305.
9. Захарчук А.С., Ємцева А.З. Переяславсько – московська угода 1654 р. березневі статті Б. Хмельницького та їх правова оцінка. // Матеріали НПК студентів Сумського НАУ (5 – 15 листопада 2007 р.). – Т. І – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2007. - С. 404.
10. Захарчук А.С., Сніжко Л.Д. До проблеми вирішення аграрного питання періоду Центральної Ради. // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування Сумського національного аграрного університету (4 – 6 квітня 2007 р., Суми, Україна). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – Ч. І. – С. 250 – 252.
11. Захарчук А.С., Костюк С.А. До проблеми становлення правової системи в сучасній Україні. // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос – культурних взаємодій. Матеріали міжнародної наукової конференції. Секція 1. Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку. 20-21 лютого 2008 р., м. Суми. – Суми, 2008. – С. 196-198.
12. Захарчук А.С. Інформаційні процеси в Україні: до проблеми гармонізації законодавства. // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно – правова культура, освіта, наука”, присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16 - 17 травня 2008 р., Суми, Україна). – Суми, 2008. – С. 128-130.
13. Захарчук А.С. Російська революція й Україна: розвиток державотворчого процесу періоду Центральної Ради. // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково – практичної конференції “Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні” (30 – 31 травня 2008 року). – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – С. 30 - 32.
14. Захарчук А.С. До проблеми прав і свобод особи: аналіз вітчизняної ліберальної політико – правової доктрини. // Міжнародна науково – теоретична конференція “Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій”. Київ, 17 - 18 жовтня. – К.: 2008. – С. 71 - 76.
15. Захарчук А.С., Гопта А.І. Українська Центральна Рада і селянство: до проблеми вирішення аграрного питання.// Матеріали НПК молодих вчених, СНАУ (8 – 25 квітня 2008 року). – Суми.
16. Захарчук А.С., Борознова Н.О. Проблеми громадянського суспільства в програмних вимогах політичних партій і блоків України. // Матеріали міжвузівської науково – практичної конференції. – К.: Університет економіки та права “КРОК”, 2008. – Книга І. – С.103 – 106.

Навчально – методичні посібники

1. Захарчук А.С, Павлік В.А., Пояркова Т.К., Рожкова Л.І., Циганок М.Г. Політологія. Навчально-методичний посібник. Програма. Плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести. Для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2005, - 51с.(Політ. 2005. dok).
2. Захарчук А.С, Павлік В.А., Рожкова Л.І., Історія України. Навчально – методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання і рекомендації для самостійної роботи, тести) для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей) / Суми: Сумський національний аграрний університет, 2005, -58с. (Іст. Укр. – 2005. dok).
3. Монографія. Захарчук А.С. Державотворення та правотворення доби Української Центральної Ради. – Харків: Видавництво “Право”, 2008. – 299 с.

4. Захарчук А.С. Історія вчень про державу та право: навчально-методичний посібник (програма, плани семінарських занять, завдання та рекомендації до самостійної роботи). / Суми, 2009 р., 37 с.    Баковецька (Рачковська) Ірина Володимирівна

                                                  Бібліографічна довідка

                                  


           Рачковська (Баковецька) Ірина Володимирівна, народилася 17 жовтня 1985 року в смт. Соснове Березнівського району Рівненської області. Закінчила Національний університет "Острозька академія" - магістратура "Філософія. Релігієзнавство" та магістратура жірналістики в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імю академіка С.Дем'янчука, згодом здобула спеціальність "Хорове диригування" в Інституті мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. 
          Працює на посаді головного редактора КП "Телерадіокомпанія "Березне" Березнівської РР, є заступником голови громадської ради при Березнівській райдержадміністрації. 

          Голова Голова Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України, член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України, лауреат міжнародного журналістського конкурсу “Срібне перо-2013” в номінації “Краща радіопередача року”, лауреат літературної премії імені Михайла Дубова (2012 р.), учасниця Міжнародного поетичного фестивалю “Terra poetica” (2014 р.) та Всеукраїнського шевченківського форуму “Свою Україну любіть” (2014 р.), член Рівненської обласної ГО “Товариство пошуку жертв війни “Пам'ять” (учасник військово-історичних реконструкцій та пошуково-ексгумаційних робіт загиблих воїнів УПА), лауреат літературної премії ім.Валер'яна Поліщука. 

                     Творчі та професійні здобутки


           Друкувалася в білоруському літературно-мистецькому і громадсько-політичному часописі “Маладосць”, , україно-німецькому літературно-художньому альманасі “Склянка часу. ZaitGlas verlag”, літературно-краєзнавчому журналі “Погорина”, всеукраїнських газетах “Літературна Україна”, “Українська літературна газета”, обласних виданнях — альманах “Шевченкові верстви”, газетах “Зелені шати”, “Замкова гора”, щоквартальному інформаційному бюлетні для людей з особливими потребами “Інва.net”, історико-краєзнавчому журналі “Рівненщина релігійна”; публікації поезій на всеукраїнських сайтах “Жінка-українка”, “Дотик словом”.
        Автор книги “Релігійне життя надслучанського краю. Культурно-краєзнавче дослідження” та поетичних збірок “Фундаменти святинь” (2008 р.), “Римовані весни” (2012 р.), “Перехрестя роси” (2013 р).

Інформація про
Баковецьку Ірину Володимирівну
в соцмережах
https://www.youtube.com/watch?v=Om0vICH1Ehk-Ірина Баковецька


https://www.youtube.com/watch?v=ZLvpzkleqdE-Ірина Баковецька "New-амазонки"


                     https://www.youtube.com/watch?v=cVX879lhZ7o-Ірина Баковецька "Поліська повстанка" Україна,


               
Немає коментарів:

Дописати коментар